Застраховката на имущество е предназначена за всички собственици или ползватели на жилища и недвижими имоти.

Могат да бъдат застраховани недвижимо и движимо имущество, пари в брой, ценни книжа, както и Гражданска отговорност към трети лица. Основните покрити рискове са: пожар, удар от мълния, експлозия и имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствия и аварии, аварии на системи и др.

На обезщетение подлежат включително и допълнителните загуби и/или разходи вследствие застрахователно събитие.

Обичайно, застраховката се сключва за срок от една година. На застраховане подлежат както имуществото на физически лица, така и имуществото на юридически лица, в това число производствени и складови бази, производствени машини и съоръжения, готова продукция и материални запаси.

Имуществено застраховане на физически лица –  Застраховката домашно имущество предлага защита и обезпечаване на разходи, свързани с настъпили застрахователни събития в жилищни сгради, апартаменти и къщи, собственост на физически лица.

Имуществено застраховане на юридически лица – Застраховката имущество на юридически лица осигурява обезпечение за производствени обекти, складови бази и търговски обекти, като освен в случаите на настъпили застрахователни събития, свързани с природни бедствия и аварии, злоумишлени действия от трети лица, аварии на инсталации и др., осигурява обезпечение и относно пропуснатите ползи и претърпени вреди на бизнеса от невъзможност за работа, вследствие настъпването на  застрахователно събитие.

Направете запитване

Често задавани въпроси

Кои части на дома обхваща застраховката имущество?

Имуществената застраховка обхваща всички описани помещения в нотариалния акт или акта за собственост, като общата им квадратура се залага в полицата заедно или поотделно, като основна сграда и допълнителни такива.

Какви отговорности покрива имуществената застраховка?

Освен отговорността към застрахователни събития, произлезли в резултат на външни фактори, аварии и действия на трети лица, застраховката, срещу допълнителна премия, може да носи отговорност на застрахования спрямо трети лица – съседи.

Какво не покрива имуществената застраховка?

Имуществената застраховка не обхваща в покритието си дефект в строителството и следствията от него, както и дефектирали уреди.

Каква цена да определим на имуществото?

Стойността на застрахованото имущество се определя по минимална застрахователна стойност, определена от застрахователя, спрямо квадратура, район и тип строителство или от застрахования, като се взима реалната пазарна стойност на имуществото, направените подобрения и обзавеждане. Цената на застрахованото имущество е важна, защото при изплащане на обезщетение тя играе много важна роля, като в зависимост от стойността се определя индивидуалната щета.

Кой може да застрахова имуществото?

Всеки собственик или изрично упълномощен от собственика пълномощник, който има застрахователен интерес, може да сключи застраховка имущество.

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian