Застраховката ‘Живот’ или животозастраховането е комплекс от застрахователни продукти. Основната идея на тези продукти е обезпечаване на клиента за по-дълъг период от време срещу всички фатални рискове, както и срещу тези, които предизвикват временно затруднение за всеки един клиент. Целите на продуктите са постигане на сигурност за бъдещ период.

Обикновено този тип застраховки се сключват при теглене на по-голям кредит от банка за по-дълъг период от време, най-често при закупуване на жилище.

Все по-често хора в активна трудоспособна възраст, по примера на западно-европейските и транс-атлантическите социални системи, избират този вид продукти, като начин за допълнително социално и здравно осигуряване. За този вид осигуряване се използват спестовните застраховки Живот с допълнителни покрития. Резултатът от това е постигане на по-голяма финансова стабилност за всеки човек и неговото семейство.

Дългосрочното животозастраховане позволява баланс между приходите и разходите на всеки човек, дори и в най-неблагоприятните моменти и ситуации.

Попитайте ни за още…

Направете запитване

Често задавани въпроси

Защо застраховка живот, а не банков депозит?

По същество този въпрос не е особено коректен. Банковият депозит и застраховката живот са два различни финансови инструмента и паралел между тях трудно може да се направи без да се излезе извън контекста на продуктите. При банковия депозит, вносителят предоставя на банката определена сума пари, като за това получава определена лихва, платена на падеж на депозита. Сумата остава същата след теглене на лихвата, и така всяка година или друг срок договорен в депозитарният договор. При застраховката живот сумата, предмет на спестяване, не се плаща накуп а разсрочена във времето.

Независимо от този факт обаче при настъпване на застрахователно събитие наследниците на застрахованото лице получават сумата, независимо от факта , че не е внесена изцяло.

Парите ми гарантирани ли са?

Да, всяка полица живот със спестовен характер е гарантирана до размер 196 000 лева.

Мога ли да тегля от спестовната част на застраховката?

Поради носенето на риска смърт през целия период на застрахователната полица, застрахователят е длъжен така да оперира с парите, че да гарантира всяко едно изплащане на падеж на полица. Поради този факт теглене на внесени суми по спестовни полици е възможно, но има съществена разлика между внесена и изтеглена / откупна стойност.

Какво е доходност и каква е разликата с лихвата?

В банката сумата, предмет на влога е внесена изцяло и еднократно, срокът на договора за влог се определя на една година, повече или по-малко. Ако през този период вложителят иска да изтегли сумата предсрочно и с това наруши срока на договора, то той няма да получи лихвата, която е договорена.

При застраховката нещата стоят по аналогичен начин, като се добави и факта, че застрахователят носи и допълнителен риск върху живота и здравето на застрахованото лице. Поради тази причина, както и поради факта, че при полиците живот сумата се разсрочва и се плаща на вноски, олихвяването на внесените пари става като от стойността им се извади цената на риска и административните разходи по полицата и остатъкът се олихвява с процента на годишна доходност. Или казано с други думи, лихвата е сумата, която клиентът получава за това, че е предоставил парите на банката, а доходност е сумата, която застрахованото лице получава на годишна база, но при падеж на полицата, от която е извадена цената на риска.

Какво е откупна стойност на полицата?

Откупната стойност е сумата, която клиента получава при предсрочно прекратяване на полицата. Тя се формира като от внесената сума се извади цената на риска и административните разходи по полицата и се умножи с годишния процент на доходност, постигнат от Застрахователната компания.

en_USEnglish
bg_BGBulgarian en_USEnglish