Министерството на финансите пусна за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С него обаче се променят още няколко норматива. Например за местните данъци и такси, за данъците върху доходите на физическите лица, закона за добавената стойност и за акцизите и данъчните складове. В мотивите към законопроекта ведомството на Владислав Горанов пояснява, че проектът се изготвя, за да се синхронизира законодателството ни с това на ЕС.

Една от интересните идеи е в Закона за ДДС. Промените целят да се ограничи бягството от регистрация по ДДС, като при достигане на прага от 50 хил. лв. се създава нова фирма. Предложението е, когато има компании, които са свързани, данъчните да могат да ги регистрират по ДДС, ако сборът на оборотите им надхвърля прага.

„При последователното извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/и, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца включително текущия месец и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта/тите от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите“, гласи текстът на предвидените промени. Компаниите, които ще бъдат засегнати от промените, ще трябва да се регистрират по ЗДДС в срок от 14 дни след влизането на сила на промените в закона. Очаква се да бъде от 1 януари 2020 г.

Нови правила са предвидени и за данъчното облагане при напускане на страната. Те имат за цел да предотвратят корпоративното намаляване на дължимия данък в държавата по произход на компанията. Причината – корпоративните данъкоплатци могат да се опитат да намалят размера на дължимите данъци, като променят юрисдикцията, в която са местни лица за данъчни цели, или прехвърлят свои активи единствено с цел агресивно данъчно планиране. Плановете на финансовото ведомство са, когато данъчно задължено лице трансферира активи извън страната или променя юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, то капиталовата печалба, създадена, но нереализирана на територията на страната, ще бъде обложена.

Предстои текстовете да бъдат обсъдени и гласувани от Народното събрание

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian